1. صفحه نخست
  2. تجهیزات فردی

دسته: تجهیزات فردی

آیین نامه وسایل حفاظت فردی (PPE)

آیین نامه وسایل حفاظت فردی (PPE)

به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و در راستای پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها و به منظور پیشــگیری