آیین نامه وسایل حفاظت فردی (PPE)

حفاظت فردی

به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و در راستای پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه ها و به منظور پیشــگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خســارات مالی، مقررات این آیین نامه (تجهیزات حفاظت فردی) به استناد ماده ۸۵ قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

 

مقررات عمومی حفاظت فردی

ماده ۱ : به منظور انتخاب وســایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناســایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات است.

ماده ۲ :کارفرما مکلف است وســایل حفاظت فردی متناسب با نــوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را بــه تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

ماده ۳ :کارفرما مکلف اســت کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

ماده ۴ :کارفرما مکلف اســت وسایل حفاظت فردی را در شرایط مطلوب نگهداری کرده و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد.

مــاده ۵ :کارفرمــا مکلف به جمع آوری و معدوم کردن وســایل حفاظت فردی معیوب، مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته است.

ماده ۶ :کارفرما باید بر اســتفاده ی صحیح کارگران از وســایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

ماده ۷ :کارفرما مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به وسایل حفاظت فردی را اعم از نوع وسایل، زمان تحویل، مکان مورد استفاده و عیوب احتمالی ناشی از مصرف را ثبت و نگهداری کند.

ماده ۸ :کارگر موظف اســت با توجه به آموزشهای ارائه شده از وسایل حفاظت فردی خود مراقبت، نظافت و استفاده صحیح کند.عدم رعایت موارد مذکور قصور در انجام وظیفه محسوب می شود.

ماده ۹ :کارگر موظف اســت در صورت مشــاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وســیله حفاظت فردی مراتب را به سرپرست مربوط گزارش دهد.

ماده ۱۰ :در اجرای ماده ۹۰ قانون کار جمهوری اســلامی ایران، وســایل حفاظت فردی مورد اســتفاده در کارگاه ها باید مطابق با استاندارد ملی یا سایر استانداردهای مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی و برحســب مورد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، باشد.

ماده ۱۱ :وســایل حفاظت فردی باید عــاری از هرگونه لبه تیز، زائده، شکستگی و یا دیگر عیوب باشد.

ماده ۱۲ :جنس کلیه وسایل حفاظت فردی باید به گونه ای باشد که شــرایط محیطی تغییری در خصوصیات و کارایی آنها ایجاد نکند.

 ماده ۱۳ :جنس آن دســته از وسایل حفاظت فردی که در تماس مســتقیم با پوســت بدن هســتند باید به گونه ای باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نشود.

 ماده ۱۴ :وســایل حفاظت فــردی که در اختیــار کارگران قرار می گیرد باید متناسب با نوع کار بوده و سالم، بهداشتی، تمیز، کامل و آماده استفاده باشد.

ماده ۱۵ :اطلاعات مشروحه زیر باید بر روی تمامی وسایل حفاظت فردی به گونه ای پایدار نشانه گذاری شود و به وضوح قابل رؤیت باشد:

الف. نام یا علامت مشخصه ی کارخانه ی سازنده

ب. نام کشور سازنده

ج. سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء

د. نوع کاربرد

ه. استانداردی که بر اساس آن ساخته شده است

و. شماره و تاریخ تأییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ماده ۱۶ :روش استفاده و یا هر نوع اطلاعات موردنیاز مصرف کننده وسایل حفاظت فردی باید به همراه محصول ارائه شود.

 ماده ۱۷ :وسایل حفاظت فردی باید به راحتی قابل استفاده بوده و ضمن تأمین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار شود.

 ماده ۱۸ :در محیط هایی که به لحاظ تجمع بارهای الکتریســیته ســاکن احتمال اشــتعال و یا انفجار وجود دارد، استفاده از وسایل حفاظت فردی ضد الکتریسیته ساکن الزامی است.

 ماده ۱۹ :برای رعایت اصول بهداشتی استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت مشترک ممنوع است.

→ خواندن مطلب قبلی

انواع سیستم‌های اسپرینکلر

خواندن مطلب بعدی ←

مهندس حسین حسن‌پور مدیرعامل مجموعه گیلان میکا

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 18 =

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.